Бєляєва Олена Миколаївна

Бєляєва Олена Миколаївна

завідувачка кафедри, к.пед.н., доцент.

У 1991 р. закінчила факультет романо-германської філології Ужгородського державного університету (нині ДВНЗ «Ужгородський національний університет») і здобула кваліфікацію «Філолог». Викладає в Українській медичній стоматологічній академії латинську мову та медичну термінологію з 1991 р. Працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента.Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидат педагогічних наук — «Професійно орієнтоване навчання латинської мови студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації». Автор понад 260 наукових праць (16 у базі Scopus) з питань лінгводидактики, методики навчання латинської та іноземної мови за професійним спрямуванням, термінознавства, тестології, професійної педагогіки, лінгвокультурології, античних мотивів у французькій драматургії першої половини ХХ століття. Плідно працює на ниві створення сучасної навчальної літератури для майбутніх лікарів різних спеціальностей: Краковецька Г.О. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія / Краковецька Г.О., Бобирьов В.М., Бєляєва О.М. — К. : Здоров’я, 1999. — 360 с. (Допущено МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації).  Бєляєва О.М. Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології / Бєляєва О.М., Сологор І.М. — К. : ВСВ «Медицина», 2011. — 256 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації). Бєляєва О.М. Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів Lingua Latina ad usum stomatologiae studentium / Бєляєва О.М., Синиця В.Г., Смольська Л.Ю., Гуцол М.І. ; за загальною редакцією О. М. Бєляєвої. — К. : ВСВ «Медицина», 2015. — 496 с. (Затверджено МОН як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації).Підручник посів перше місце в номінації «Мовне багатоголосся», а також у номінації «Пошук. Істина. Наука» XVI Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» (2016 р.). Бєляєва О.М. Латинсько-український тлумачний словник клінічних термінів / О.М. Бєляєва. — К. : ВСВ «Медицина», 2016. — 222 с. (Фахове видання з грифом МОН України). Словник посів перше місце в номінації «Мовне багатоголосся. Авторські проекти» XVI Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» (2016 р.). Співавтор підручника «Англійська мова за професійним спрямуванням: Стоматологія (English for Professional Use : Dentistry)» (Київ : ВСВ «Медицина», 2015. – 224 с.). Співавтор національного підручника "Латинська мова та основи медичної термінології" за редакцією Л.Ю. Смольської: Латинська мова та основи медичної термінології : підручник / Л.Ю. Смольська, П.А. Содомора, Д.Г. Шега та ін. ; за ред. Л.Ю. Смольської. — [3-є вид., переробл. і допов.]. — К. : ВСВ "Медицина", 2016. — 472 с. Співавтор національного підручника "Латинська мова та основи медичної термінології" за редакцією Л.Ю. Смольської: Латинська мова та основи медичної термінології : підручник / Л.Ю. Смольська, П.А. Содомора, Д.Г. Шега та ін. ; за ред. Л.Ю. Смольської. — [4-те вид., переробл. і допов.]. — К. : ВСВ "Медицина", 2019. — 472 с. Керівник авторського колективу "Latin Language for Students of Dental Faculties = Lingua Latina ad Usum Stomatologiae Studentium : textbook / O.M. Bieliaieva, V.H. Synytsia, L.Yu. Smolska, P.A. Sodomora et al. ; edited by O.M. Bieliaieva — Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. — 488 p."Співавтор підручника "Англійська мова за професійним спрямуванням: Медицина (English for Professional Purposes : Medicine)" (Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. — 368 p.). Співавтор підручника "Medical English.Student’s Book = Медична англійська мова : підручник" / Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 264 с. Співавтор робочого зошита "Medical English. Work Book = Медична англійська мова : робочий зошит" / Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 168 с. Латинсько-український медичний енциклопедичний словник: у 2 т., Т.1 А-М / укладачі: О. М. Бєляєва, В. М. Ждан, А. З. Цісик. ‒ К. : ВСВ «Медицина», 2020. ‒  344 с. Латинсько-український медичний енциклопедичний словник: у 2 т., Т.2 N-W / укладачі: О. М. Бєляєва, В. М. Ждан, А. З. Цісик. ‒ К. : ВСВ «Медицина», 2020. ‒  456 с. Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Medicine» : manual / O.M. Bieliaieva, O. V. Hordiienko, Yu.V. Lysanets et al. ; edited by O.M. Bieliaieva. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. – 328 p. Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Stomatology» : manual / O.M. Bieliaieva, Yu.V. Lysanets, V.H. Kostenko et al. ; edited by O.M. Bieliaieva. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. – 392 p. Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології : навч. посіб. / О. М. Бєляєва, І. М. Сологор. – 2-е вид., стер. – К. :  ВСВ «Медицина», 2020. ‒  256 с. Побічна дія ліків = Side Effects of Medications : навчальний посібнику 2 т. Т. 1 / [В. М. Бобирьов, М.М. Потяженко, О. М. Бєляєва та ін.; за заг. ред.  В. М. Бобирьова, М. М. Потяженка]. – Вінниця: Нова книга, 2020. ‒ 352 с. Бере активну участь у рецензуванні навчально-методичної документації, підручників і посібників, що укладаються представниками вищих навчальних закладів IV рівня акредитації медичного й іншого профілів, а також у редагуванні матеріалів конференцій різного рівня, у тому числі, з міжнародною участю. Фаховий редактор посібника «Анатомія. Книга-розфарбовка. Переклад 3-го англійського видання, що вийшло накладом понад 3 млн примірників» (Київ : ВСВ «Медицина», 2011. — 184 с.). Підготувала 13 переможців ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія (2003, 2007, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), 15 переможців Міжнародних Інтернет-Олімпіад з латинської мови та медичної термінології (2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р., 2016 р.), двох дипломантів Міжнародних Інтернет-Олімпіад з латинської мови та медичної термінології (2009 і 2010 рр.).

e-mail: inlatmetod@ukr.net

 

Лисанець Юлія Валеріївна

Лисанець Юлія Валеріївна

кандидат філологічних наук (2013), доцент (2019)

У 2009 році закінчила з відзнакою факультет філології та журналістики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (спеціальність “Англійська, німецька мови та зарубіжна література”), здобула ступінь магістра педагогічної освіти. У тому ж році вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка (факультет іноземних мов); науковий керівник – завідувачка кафедри світової літератури, д.філол.н., проф. Л.В. Мацевко-Бекерська. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою: “Поетика експресіонізму у прозі Густава Майрінка”, спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн. З вересня 2013 року працює викладачем кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної стоматологічної академії; у 2015 році переведена на посаду старшого викладача, у 2017 – на посаду доцента. У 2019 році присуджено вчене звання доцента кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією. За період роботи на кафедрі опублікувала понад 80 наукових праць, з них 40 статей - у фахових виданнях України, 10 – у зарубіжних виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus. Має 9 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Співавтор підручників “Medical English for Academic Purposes” (“Фахова англійська мова для аспірантів та викладачів вищих медичних навчальних закладів”, Київ: ВСВ “Медицина”, 2018 р.) та “English for Professional Use: Dentistry” (“Англійська мова за професійним спрямуванням: Стоматологія”, Київ: ВСВ “Медицина”, 2015 р., видання з грифами МОЗ та МОН України); навчальних посібників:“The Healthy Child” (Полтава, 2015 р.), “Age-Related Features and Pathology of Blood in Children” (Полтава, 2017 р.) та "Organizational Aspects of the Primary Health Care System in Ukraine" (Полтава, 2019 р.). Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Medicine» : manual / O.M. Bieliaieva, O. V. Hordiienko, Yu.V. Lysanets et al. ; edited by O.M. Bieliaieva. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. – 328 p. Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Stomatology» : manual / O.M. Bieliaieva, Yu.V. Lysanets, V.H. Kostenko et al. ; edited by O.M. Bieliaieva. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. – 392 p. У 2016 році склала на “відмінно” іспит з англійської мови Cambridge ESOL (м. Київ, Eкзаменаційний центр "Cambridge English Language Assessment UA009") та отримала сертифікат міжнародного зразка (рівень С1). У червні 2017 року взяла участь у роботі англомовного тренінгового семінару для молодих науковців "Researcher Connect" та отримала сертифікат Британської Ради в Україні про опанування чотирьох навчальних модулів, присвячених особливостям наукового стилю в англійській мові. З 11 по 28 вересня 2017 року проходила стажування в Університеті Поля Сабат’є (м. Тулуза, Франція) у рамках міжнародної програми академічного обміну ERASMUS+. У ході академічної мобільності ознайомилася із сучасними формами і методами викладання дисциплін медичного циклу, вивчала досвід Університету Поля Сабат’є в організації та впровадженні міжнародних проектів напряму "Capacity Building in the Field of Higher Education". Стипендіат Кабінету Міністрів України з 2016 по 2018 р. З 14 по 18 жовтня 2019 року пройшла викладацьке стажування в Університеті Арістотеля (м. Салоніки, Греція) у рамках міжнародної програми академічного обміну ERASMUS+. У ході академічної мобільності провела цикл інтерактивних лекцій і майстер-класів із дисциплін “English for Professional Purposes (Medicine/Dentistry)” та “Academic English in Medicine/Dentistry” для студентів і аспірантів медичного й стоматологічного факультетів Університету Арістотеля.

e-mail: julian.rivage@gmail.com

Костенко Вікторія Геннадіївна

Костенко Вікторія Геннадіївна

кандидат філологічних наук (2000), доцент (2007)

Закінчила філологічний факультет (1996) Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка (тепер національний педагогічний університет), у якому викладала іноземну мову з 1996 до 1998. З 2000, закінчивши навчання в аспірантурі та захистивши кандидатську дисертацію в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна, працює на кафедрі іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної стоматологічної академії. Опублікувала 136 наукових праць, з них 2 в базі Scopus.  Їхня проблематика охоплює питання лексикології та лексикографії, словотвору та термінотворення в англійській мові, лінгвістики тексту, професійного дискурсу, професійного спілкування. Досліджувала термінотворчі процеси та роль національного словотворчого фонду у формуванні англійської біологічної терміносистеми, механізми та засоби для вираження спеціального поняття, співвідношення та вплив мовних і позамовних чинників, що визначають розвиток і функціонування терміносистеми. Розробляла питання, присвячені висвітленню лінгвокогнітивної, жанрової, мовно-культурної та прагмалінгвістичної специфіки англомовного медичного дискурсу. Співавтор підручника з англійської мови “English for Special Purposes” (у двох томах) для студентів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації, посібників «Manual for Practical Studies on Pathophysiology», «Протоколи практичних занять з патофізіології (українською, російською та англійською мовами). Співавтор підручника "Англійська мова за професійним спрямуванням: Медицина (English for Professional Purposes : Medicine)" (Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.) Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Stomatology» : manual / O.M. Bieliaieva, Yu.V. Lysanets, V.H. Kostenko et al. ; edited by O.M. Bieliaieva. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. – 392 p.

e-mail: viktoriakostenko20@rambler.ru

Знаменська Іванна Владиславівна

Знаменська Іванна Владиславівна

кандидат філологічних наук (2007), доцент (2011)

Закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (нині національний університет) (1994). З 1994 дотепер працює в Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава): викладач (1994-2001), старший викладач (2001-2007), доцент (з 2008) кафедри іноземних мов (тепер кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією). Автор 78 наукових праць. Досліджує проблеми сло-вотвору, граматичної та дискурсивної компетенції, зокрема структурно-семантичні й когнітивно-ономасіологічні особливості англомовних медичних термінів. Розробила інтеграційну когнітивно-ономасіологічну модель породження медичного терміна на основі аналізу моделей породження мовлення й моделей породження номінативних одиниць та номенклатури лексико-семантичних груп мотиватів. Співавтор підручника з англійської мови “English for Special Purposes” (у двох томах) для студентів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації, посібника «Професійне використання англійської мови в галузі «Медицина». Співавтор підручника "Англійська мова за професійним спрямуванням: Медицина (English for Professional Purposes : Medicine)" (Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 с.) Співавтор підручника "Medical English.Student’s Book = Медична англійська мова : підручник" / Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 264 с. Співавтор робочого зошита "Medical English. Work Book = Медична англійська мова : робочий зошит" / Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 168 с. 

e-mail: ivannaznamenska@gmail.com

Сологор Ірина Миколаївна

Сологор Ірина Миколаївна

кандидат філологічних наук (2004), доцент (2007)

Закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (тепер національний університет) (1989), аспірантуру Української медичної стоматологічної академії (2003). З 1989 працює в Полтавському державному медичному стоматологічному інституті (нині Українська медична стоматологічна академія): старший лаборант (1989-1990), викладач (1990-1994), старший викладач (1994-2004), доцент (з 2004), завідувач (2005-2014) кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією. Автор 102 наукових праць. Основні напрями наукових досліджень: процеси термінотворення в німецькій та англійській медичній термінології, лінгвістичні, дидактичні й методичні ас-пекти вивчення та навчання латинської мови. Співавтор посібника «Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології» (Київ : ВСВ «Медицина», 2011. – 256 с). Співавтор підручника «Англійська мова за професійним спрямуванням: Стоматологія (English for Professional Use : Dentistry)» (Київ : ВСВ «Медицина», 2015. – 224 с.)

e-mail: plantagoalpina@gmail.com

 

Пісоцька Олена Олександрівна

Пісоцька Олена Олександрівна

кандидат педагогічних наук (2010), доцент (2012)

Закінчила факультет романо-германської філології Бєлгородського державного університету (1999). З 2000 дотепер працює в Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава): викладач (2000-2001), старший викладач (2001-2010), доцент (з 2011) кафедри іноземних мов (нині кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією). Наукова проблема, яку досліджує О. П., стосується виховання культури взаємодії викладачів і студентів в університетському освітньо-виховному просторі. Розробила низку педагогічних технологій, що являють собою систему взаємопов'язаних методичних прийомів міжособистісних суб'єкт-суб'єктних взаємин, які визначають способи дії викладачів і студентів, спрямованих на взаємні зміни в діях, поведінці всіх учасників освітньо-виховного процесу. Автор 38 наукових праць. Співавтор підручника з англійської мови “English for Special Purposes” (у двох томах) для студентів вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації, електронного посібника «Професійне використання англійської мови в галузі «Медицина». Співавтор підручника "Англійська мова за професійним спрямуванням: Медицина (English for Professional Purposes : Medicine)" (Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2018. - 368 p.) Співавтор підручника "Medical English.Student’s Book = Медична англійська мова : підручник" / Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 264 с. Співавтор робочого зошита "Medical English. Work Book = Медична англійська мова : робочий зошит" / Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 168 с. Нагороджена почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради за сумлінну науково-педагогічну працю, вискоий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди професійного свята Дня працівників освіти (2016 р.). Згідно з Указом Президента України № 251/2017 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України» присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ».

Сліпченко Лариса Борисівна

Сліпченко Лариса Борисівна

кандидат педагогічних наук (2014), доцент (2016)

У 2000 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені І.Я. Франка (факультет іноземних мов) і здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури, перекладача. У 2002 році отримала другу вищу освіту у Дніпропетровському університет економіки та права за спеціальністю «Фінанси» і здобула кваліфікацію економіста-фінансиста. У 2014 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Методика формування професійно орієнтованої компетентності в англомовному діалогічному мовленні майбутніх фахівців з міжнародної економіки», спеціальність 13.00.02: теорія та методика навчання. З 2000 працювала на посаді викладача (2000), старшого викладача кафедри іноземних мов Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки та права (2001); доцента кафедри англійської філології та перекладу Філії «Кременчуцького інституту ПВНЗ «Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля» (2014); доцента кафедри ділової іноземної мови ВНЗ Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі» (2016). Під час Стажування в INHOLLAND University Alkmaar (Нідерланди) (2002) провадила дослідження в аспекті формування і розвитку іншомовної компетентності в діалогічному мовленні. Працювала координатором волонтерів Peace Corps (США) (2001) та NMCP (Нідерланди) (2002) та сприяла міжкультурному обміну в галузі освіти, молодіжного та громадського розвитку; офіційним представником компанії Sinerji Animasyon Yonetim Danismanlik Org.Ins.Tur.San.Tic.A.S. з метою інформаційно-консультаційного супроводу виробничої практики та організації стажування студентів ВНЗ України в департаментах готелів Туреччини (2015). З вересня 2018 працює на посаді доцента кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної стоматологічної академії. Проводить курси з підготовки науково-педагогічних працівників Української медичної стоматологічної академії до складання іспиту "Aptis" з англійської мови, який проводиться Британською Радою в Україні.  Автор 46 наукових публікацій, з них 19 у фахових виданнях України, 5 – у зарубіжних виданнях, 2 у базі Scopus. Співавтор навчального посібника з грифом МОН України «Бізнес Телефонія» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України. Основні напрями наукових досліджень – лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації та методика їх навчання.

e-mail: larchikslipa@ukr.net

Гаврильєва Ксеня Григорівна

Гаврильєва Ксеня Григорівна

кандидат філологічних наук, старший викладач

У 2009 році закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, факультет філології та журналістики й магістратуру Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури. З вересня 2009 року працює на кафедрі іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією. У 2010 році вступила до аспірантури кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Є автором 37 друкованих праць, присвячених проблемам словотвору англійської мови та питанням наратології, 1 –  у базі даних Scopus. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою: «Форми нарації в повістях А.П. Чехова (типологія і поетика)». Співавтор підручника "Medical English.Student’s Book = Медична англійська мова : підручник" / Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 264 с. Співавтор робочого зошита "Medical English. Work Book = Медична англійська мова : робочий зошит" / Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 168 с.

e-mail: gavriljeva1986@ukr.net

 

Гончарова Євгенія Євгенівна

Гончарова Євгенія Євгенівна

кандидат педагогічних наук, викладач (2015 р.)

У 1997 році закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка (тепер Національний педагогічний університет), у якому працювала з 1999 р. по 2001 р. З 2004 р. працювала на посаді викладача (2004 р.), старшого викладача (2007 р.) кафедри іноземних мов (з 2011 р. – кафедра української та іноземних мов) ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»). У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: “Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах”, спеціальність 13.00.09 – теорія навчання. Автор 39 наукових праць, 2 з них в базі Scopus. Досліджує проблему організації процесу навчання іноземної мови на диференційній основі у ЗВО. З жовтня 2017 р. працює на посаді викладача латинської мови на кафедрі іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної стоматологічної академії.

e-mail: goncharovaee16@gmail.com

Варданян Анаіт Оганесівна

Варданян Анаіт Оганесівна

кандидат педагогічних наук, викладач

У 2012 році закінчила факультет філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; у 2014 році –  факультет іноземних мов Єреванського державного університету мов і соціальних наук імені В. Я. Брюсова і здобула ступінь магістра з перекладацької справи. У 2017 році достроково закінчила аспірантуру Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З січня 2015 р. працює на посаді викладача англійської мови на кафедрі іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Українська медична стоматологічна академія. Автор 25 наукових праць.

 
Ефендієва Світлана Миколаївна

Ефендієва Світлана Миколаївна

викладач

У 2011 році закінчила філологічний факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; у 2013 році  магістратуру філологічного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка за спеціальністю «Мова і література (англійська)» і здобула кваліфікацію філолога. На кафедрі працює з 2013 року.  Автор 42 наукових публікацій, з них 1 у зарубіжному виданні, що входить до наукометричної бази Scopus. Співавтор посібника Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Stomatology» : manual / O. M. Bieliaieva, Yu. V. Lysanets, V. H. Kostenko et al. ; edited by O. M. Bieliaieva. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. – 392 p.

e-mail: svetlanaefendiieva@gmail.com

Таран Зінаїда Михайлівна

Таран Зінаїда Михайлівна

викладач

Закінчила факультет іноземних мов Ізмаїльського державного педагогічного інституту. Працює на посаді викладача кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією УМСА з 2020 р. Автор 80 наукових праць. 

e-mail: zena19t@gmail.com

 

Шерстюк Наталія Олександрівна

Шерстюк Наталія Олександрівна

викладач

 У 2018 році закінчила факультет філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, здобула ступінь магістра. З 2017  навчається в аспірантурі зі спеціальності «035 Філологія» при Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. У 2018 році брала участь у міжнародній програмі академічного обміну Erasmus + і навчалася в University College Copenhagen (UCC), Копенгаген (Данія). З січня 2019 року працює на кафедрі іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної стоматологічної академії. У квітні 2019 року брала участь у молодіжному обміні (Erasmus+ Youth Exchanges, Мадрид, Іспанія). Автор 23 наукових публікацій, з них 1 у зарубіжному виданні, що входить до наукометричної бази Scopus. Співавтор посібника Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Medicine» : manual / O. M. Bieliaieva, O. V. Hordiienko, Yu. V. Lysanets, I. V. Znamenska, L. B. Slipchenko, K. H. Havrylieva, N. O. Sherstiuk, A. V. Nerush; edited by O. M. Bieliaieva. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2020. – 328 p.

e-mail: nataliasherstiuk@gmail.com

 
Прийма Лада Юріївна

Прийма Лада Юріївна

викладач

 У 2017 році закінчила магістратуру соціально-гуманітарного факультету Полтавського інституту економіки і права Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Переклад» і здобула кваліфікацію перекладача та викладача англійської та німецької мови (диплом з відзнакою). У 2018 році закінчила магістратуру факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за кваліфікацією «Учитель англійської мови і зарубіжної літератури. Викладач англійської мови і зарубіжної літератури».У 2019 році вступила до аспірантури зі спеціальності «035 Філологія» при Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка та розпочала роботу над дисертаційним дослідженням з теми «Граматичне освоєння англійських запозичень в українській мові початку ХХІ століття» (науковий керівник – Степаненко Микола Іванович, професор, ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка). Автор 14 друкованих праць. 

e-mail: lada993@ukr.net