Основні напрями наукової роботи кафедри зосереджені на питаннях:  удосконалення цілей, змісту, засобів, методів і прийомів навчання латинської мови та медичної термінології, іноземної (англійської) мови,  іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням, профілізації навчання на ОПП 221 "Стоматологія", 222 "Медицина", 229 "Громадське здоров’я", 223 "Медсестринство"; формування та розвитку педагогічної майстерності викладачів ЗВМО; комплексного філологічного аналізу (літературознавчого й  лінгвістичного) медичного дискурсу; міжкультурної комунікації. 

На базі Української медичної стоматологічної академії починаючи з 2016 р. щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», до якої долучаються провідні українські та зарубіжні вчені.